ยำยำ

social network facebook instagram youtube

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะจัดกิจกรรมโครงการ มดตะนอย ของเหลือใช้ ทิ้งไปก็น่าเสียดาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ณัฐธยาน์ วงษ์กมลชุณห์

โครงการมดตะนอย

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยทางบริษัทฯได้จัดกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของในโครงการ Mottainai Campaign เป็นโครงการในกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ที่เกี่ยวกับการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ที่เป็นประโยชน์ เช่น เสื้อผ้า , เครื่องนุ่งห่ม, ของเล่น เพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาส รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและให้ประโยชน์แก่ชุมชนคือ สร้างฝาย การทำโป่งเทียม การปลูกป่า
เป็นต้น

ซึ่งในปีนี้ทางบริษัทได้พิจารณาการจัดกิจกรรมที่อุทยานแห่งชาติไทยประจันและนำสิ่งของไปบริจาคที่โรงเรียนบ้านแม่ประจันในวันที่ 13-14 มกราคม 2561

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีจิตอาสามีน้ำใจและการแบ่งปัน
2. เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและมีความสามัคคีปรองดอง
3.เพื่อให้ชุมชนได้รู้จักผลิตภัณฑ์ยำยำมากยิ่งขึ้น

วิธีดำเนินการ

1.วางแผนกิจกรรมก่อนวันดำเนินการ
2.เสนอโครงการเพื่อการพิจารณา
3.จัดสำรวจสถานที่จริงและวางแผนเพื่อการดำเนินการ
4.สร้างสื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์
5.ลงมือทำกิจกรรมตามกำหนดการ
6.สรุปประเมินผลงานโดยการทำแบบประเมินที่เตรียมไว้ให้กับพนักงาน

งบประมาณดำเนินการ (โดยประมาณ) : 174,000 บาท
สถานที่ดำเนินการ : อุทยานแห่งชาติไทยประจันและโรงเรียนบ้านแม่ประจัน
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 75 คน

 

กิจกรรมอื่น ๆ

ข้อมูลการติดต่อ

Head Office
Wan Thai Foods Industry Co., Ltd.
2/4 Soi Serithai 58, Minburi,
Bangkok 10510
(+66) 2-517-0944
www.yumyumfoods.com